Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Megram

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Megram

1.2: Quyết định Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu
1.3: Thông báo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch
1.4: Bản tóm tắt thông tin tổ chức đăng ký giao dịch

- Vui lòng tải thông báo tại đây