Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Elmich

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty của Công ty cổ phần Elmich để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát,...

Vui lòng xem và tải quy chế tại đây